Adatkezelési Tájékoztató

 

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az „Biztonságos levegőt otthon és a munkahelyen!”  megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódóan

  1. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a Zepter Ungarn Kft. által végzett, „Biztonságos levegőt otthon és a munkahelyen!” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódó nyereményjáték célú adatkezeléshez:

Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft., 1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Adatkezelő”.

Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra nem kerül sor (azaz nem kerül sor harmadik országba történő adatátadásra).

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja:

(1) Promóciós nyereményjáték lebonyolítása, játékosok nyilvántartása, nyeremények átadása. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése, játékosok nyilvántartása, megkülönböztetése, sorsolás szervezése, Játékosok megkeresése Zepter CL100 Club-ba történő belépés érdekében; nyertes és tartaléknyertes nyilvántartása, nyertes és/vagy tartaléknyertes nevének és irányítószámának nyilvánosságra hozatala; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, kedvenc szervezet neve és adatai, nyeremény esetén nyertes adatai, termékadatok, nyereményjáték azonosítói; Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárultától számított 1 év + 60 nap, nyertes esetében a jótállási időt követő 5 év és 60 nap. A sorsolást megelőzően a nyereményjátékból kilépés esetén jogi kötelezettség teljesítése miatt 5 év + 60 nap.

 (2) Robinson lista: Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását a későbbiekben megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresés ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

Adatátadás. Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatfeldolgozó: Maximum Business Kft. – nyereményjáték technikai lebonyolítója, informatikai tevékenység ellátása, call center CL100 Club-ba történő belépésre;

Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Amennyiben a hozzájárulást visszavonja, úgy az adatait a jogszerű adatkezelést igazoló nyilvántartásba veszi fel az Adatkezelő.

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Érintett jogai: Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan: Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu;

Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő http://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem/ honlapján, székhelyén valamint egyébként a kereskedő munkatársaknál, megbízottaknál minden esetben elérhető.

NYILATKOZATOK

Alulírott tudomásul veszem, hogy a Nyereményjáték célú adatkezelés során az általam önkéntes módon megadott adatkezeléssel érintett adataimat a Szervező a fenti célból kezelheti és feldolgozhatja, adatfeldolgozó részére átadhatja.

A nyilatkozatomat a weboldalon a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását követően, egyértelmű thickbox-ba tett jelöléssel teszem meg.