Játékszabályzat

Játékszabályzat 2021. április 30-tól

 

  1. A Játék

  Zepter Ungarn Kft. sorsolásos promóciós célú, „Biztonságos levegőt otthon és a munkahelyen!” megnevezésű nyereményjátékot szervez a https://biztonsagoslevego.hu/  (a továbbiakban „Weboldal”) oldalon (a továbbiakban: Nyereményjáték).

  A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal Zepter vásárlói adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele jelen szabályzatban foglalt adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a Játékra való jelentkezéssel egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

  1. A Játék szervezője:

  A Nyereményjáték szervezője a Zepter Ungarn Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 191.; Cjsz.: 01 09 076039; Adószám: 10537361-2-41), továbbiakban Szervező vagy Zepter. A Nyereményjátékot lebonyolítja a Maximum Business Kft. (1156 Budapest, Nádastó Park 35. fsz. 2/A., cjsz.: 01-09-330843, Adószám: 26536077-2-42).

  1. Nyereményjátékban résztvevő személyek:

  A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött belföldi, magyar állampolgár, természetes személy (további feltételek jelen Szabályzat 4. pontjában) kivéve

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak;
  • akik a Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban Zepter jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek;
  • Zepter Kereskedői és azok hozzátartozói, valamint ezek befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek és non-profit szervezetek, azzal, hogy Zepter kereskedői regisztrálni jogosultak a Nyereményjátékot népszerűsítő egyedi link generálása érdekében;
  1. Feltételek, időtartam

  Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

  A Nyereményjáték 2021.04.30.  napjának 00:00 órától 2021.05.31 napjának 23:59:59 óráig tart.

  A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

  A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele

  • regisztráció valamennyi szükséges adattal a https://biztonsagoslevego.hu/ oldalon a Nyereményjátékra;
  1. Nyereményjáték menete

  Akik a nyereményjáték időtartama alatt szabályszerűen regisztráltak, továbbá Szervező adatkezelési tevékenységéhez történő hozzájárulás megadása esetén a nyereményjáték sorsoláson vesznek részt egyszeres eséllyel. A regisztráció során a Játékos megadhat további 1 kedvenc cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezetet (pl. munkahely) valamint 1 kedvenc bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetet (pl. alapítvány, egyesület), ezen feltétel teljesülése estén a regisztráltak neveit két újabb eséllyel növeljük, azaz a nevük összesen három alkalommal számolandó a sorsolás során. A gazdálkodó szervezet és civil szervezet csak olyan szervezet lehet, amely nem határozta el megszűnését, nem áll végelszámolás-, felszámolás-, csődeljárás hatálya alatt, adószámát nem törölték, illetve tagjai-, vezető tisztségviselőivel szemben nem folyik büntetőeljárás. A feltételek teljesülését a Szervező a Nyereményjáték teljes tartama alatt jogosult vizsgálni. Amennyiben a civil-, vagy gazdálkodó szervezet adatai nem pontosak a beazonosításhoz, a Szervező Játékostól pontosítást kérhet.

  A Szervező megbízottja, a Maximum Business Kft. megkeresi a Játékosokat a Zepter CL100 Clubba történő belépés érdekében.

  A Játékosok a regisztrációt követően a Nyereményjáték népszerűsítő linkjét is megkapják e-mail címükre, melyet megoszthatnak az érdeklődőkkel. Ha az érdeklődő regisztrál a Nyereményjátékra, úgy a Játékos nyerési esélyei nőnek, és az érdeklődő regisztrációja a Játékos számára további három nyerési esélyt biztosít a sorsolás során. A Szervező a Nyereményjáték megosztott linkje alapján történő regisztrációkat a Játékoshoz rendeli, és ennek alapján követi nyomon az egyes regisztrációkhoz kötött és a megosztott linkek útján történő érdeklődők regisztrációját, mely a nyerési esélyt növeli. Szervező más hivatkozásokat nem tud elfogadni a nyerési esély növelése érdekében, kizárólag a regisztrációkor a Játékos számára generált linket és az annak megnyitását követően a weboldalon történő regisztrációkat.

  A Játékosok a hozzájárulás megadásával jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

  A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves avagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után és Zepter nem köteles a valótlan adatokat tartalmazó részvétel esetén a nyeremény átadására.

  1. A sorsolás

  A Nyereményjáték sorsolás időpontja és helyszíne: Budapest 2021.június 7.napján 12.00 órakor online a Zoom applikáció platform alkalmazásával, amelyet az az alábbi linken lehetséges megtekinteni, továbbá a sorsolást online, élőben követni:

  https://zoom.us/j/94899378786?pwd=VkV2OCtWNCtWNFhJWjZCQkhJckVsQT09 A sorsolás megtekintéséhez számítógépről lehet csatlakozni applikáció letöltése nélkül böngésző segítségével is.

  Zoom Applikáció letöltése:

  https://zoom.us/download

  A Szervező a sorsolás alkalmával 5 nyertest és  6 tartaléknyertest sorsol ki a nyereményekhez. A 6  tartalék nyertes alatt 3  gazdálkodó szervezet és három civil szervezet értendő.

  További nyertes, vagy tartaléknyertes sorsolására a Szervező nem köteles. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest. Amennyiben bármely okból a nyertes (tartaléknyertes) Játékos által megjelölt gazdálkodó szervet vagy civil szervezet nem tudja vagy nem kívánja a Játékos Nyereményét átvenni, vagy azt visszautasítja, úgy a Szervező a gazdálkodó-, vagy civil szervezet helyett az egyébként más Játékosok által megjelölt gazdálkodó szervezetek és / vagy civil szervezetek közül pótnyertes sorsol, legfeljebb 3 alkalommal. ezt követően a Szervező további sorsolásra nem kötelezhető.

  A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket telefonon, illetve e-mailben értesíti a sorsolást követő 10 napon belül.

  A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a Zepter Ungarn Kft. facebook oldalán (www.facebook.com/ZepterHungary) hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név és város jelenik meg, valamint az általa megjelölt gazdálkodó-, és/vagy civil szervezet.

  A sorsolás a Magyarországon jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozásra és helyzetre tekintettel nem nyilvános, azon személyesen megjelenni nem lehet.

  1. Sorsolás nyereményei

  A sorsolás nyereménye 5*3 db fehér Therapy Air iOn légtisztító készülék.

  1. Nyeremény átvétele

  A sorsolás során kisorsolt Játékos 1 db Therapy Air iOn készülékre jogosult, míg a regisztrációjához kapcsolódóan megjelölt szervezetek részére 1 – 1 db készüléket a Szervező közvetlenül a szervezet részére adja át a sorsolást követő 60 napon belül.

  Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A Játékosok vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

  A nyeremény pénzre nem váltható át.

  A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó vagy más adófizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

  A tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

  Szervező bármely, a Nyereményjátékkal összefüggésben felmerülő felelősségét kizárja.

  1. Egyéb rendelkezések:

  Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen Nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

  1. Adatkezeléshez hozzájárulás:

  A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során hozzájut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezel.

  A Nyereményjátékba történő részvételhez a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Zepter Ungarn Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez.

  Az adatkezelési tájékoztató a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

  1. Egyéb

  A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők az https://biztonsagoslevego.hu/adatkezelesi-tajekoztato internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az zepter@zepter.hu e-mail címen.

  Budapest, 2021. április 29.

  Szervező

   

  1. számú Melléklet

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A „Biztonságos levegőt otthon és a munkahelyen!”  megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódóan

  1. Adatkezelési tájékoztató

  Tájékoztató a Zepter Ungarn Kft. által végzett, „Biztonságos levegőt otthon és a munkahelyen!” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódó nyereményjáték célú adatkezeléshez:

  Adatkezelő: Zepter Ungarn Kft., 1138 Budapest, Váci út 191., adat@zepter.hu, a továbbiakban “Adatkezelő”.

  Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra nem kerül sor (azaz nem kerül sor harmadik országba történő adatátadásra).

  Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

  Adatkezelés célja:

  (1) Promóciós nyereményjáték lebonyolítása, játékosok nyilvántartása, nyeremények átadása. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése, játékosok nyilvántartása, megkülönböztetése, sorsolás szervezése, Játékosok megkeresése Zepter CL100 Club-ba történő belépés érdekében; nyertes és tartaléknyertes nyilvántartása, nyertes és/vagy tartaléknyertes nevének és irányítószámának nyilvánosságra hozatala; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, kedvenc szervezet neve és adatai, nyeremény esetén nyertes adatai, termékadatok, nyereményjáték azonosítói; Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárultától számított 1 év + 60 nap, nyertes esetében a jótállási időt követő 5 év és 60 nap. A sorsolást megelőzően a nyereményjátékból kilépés esetén jogi kötelezettség teljesítése miatt 5 év + 60 nap.

   (2) Robinson lista: Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását a későbbiekben megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresés ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

  Adatátadás. Adatkezelő feldolgozás céljából átadhatja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

  Adatfeldolgozó: Maximum Business Kft. – nyereményjáték technikai lebonyolítója, informatikai tevékenység ellátása, call center CL100 Club-ba történő belépésre;

  Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Amennyiben a hozzájárulást visszavonja, úgy az adatait a jogszerű adatkezelést igazoló nyilvántartásba veszi fel az Adatkezelő.

  Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

  Érintett jogai: Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan: Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

  Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu;

  Irányadó jog és szabályzat: A személyes adatok kezelésére a jelen Adatkezelési tájékoztató és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.

  NYILATKOZATOK

  Alulírott tudomásul veszem, hogy a Nyereményjáték célú adatkezelés során az általam önkéntes módon megadott adatkezeléssel érintett adataimat a Szervező a fenti célból kezelheti és feldolgozhatja, adatfeldolgozó részére átadhatja.

  A nyilatkozatomat a weboldalon a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását követően, egyértelmű thickbox-ba tett jelöléssel teszem meg.